بست چنگالی

نام محصول   :          بست چنگالی

 

 

images-2.jpgf

 

 

 

 

 

 

 

سایز بست چنگالی:
قطر کارگیر                    سایز

8-12                               12

12-16                             16

16-20                             20

18-25                             25

24-28                             28

28-32                             32   

36-40                             40

44-48                             48