گلند فلکسیبل

انواع گلند فلکسی بل تک و دوپیچ:

گلندهای کابل برای اتصال امن انتهای کابل به تابلو یا جعبه توزیع برق  استفاده می شود. گلندهای کابل از ورود گرد و غبار، آب،  به درون تابلو مورد نصب جلوگیری بارگذاری پرونده‌هامی کند و مناسب برای لوله فکسی های برق صنعتی است. گلند لوله فلکسیبل در ابتدای لوله فلزی خرطومی بسته میشود و بوسیله دو پیچ در دو طرف متصل میشود و با اتصالات مخصوص علاوه بر عبور کابل، لوله ها را هم می تواند به یکدیگر اتصال دهد.

گلند تک پیچ

گلند آبندی